MicroBank i Concactiva renoven el seu conveni de col·laboració per incentivar l’autoocupació i l’activitat emprenedora

En virtut del conveni entre les dues entitats s’afavoreix la igualtat d’oportunitats a través d’una línia de finançament que fomenta l’autoocupació i l’emprenedoria entre els col·lectius amb més dificultats

El president de Concactiva, Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà, Joan Canela, i la directora general de MicroBank, Cristina González Viu, han signat un conveni que renova la col·laboració entre les dues entitats per tal de facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.

Gràcies a aquest acord, s’estableix una línia de finançament d’un milió d’euros per potenciar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora, afavorint la igualtat d’oportunitats amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. En virtut d’aquesta col·laboració, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d’autònoms i projectes d’autoocupació amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social.

Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d’euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 30.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per Concactiva.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones mancades de garanties i avals.

En virtut d’aquest conveni, l’entitat es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l’autoocupació i l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per l’entitat a MicroBank perquè aquest analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

Concactiva és una entitat que té com a missió la promoció del desenvolupament econòmic, ocupacional i social de la Conca de Barberà, inclòs la canalització i gestió de les ajudes procedents de diferents administracions, basant-se principalment en el desplegament de l’economia productiva a través del desenvolupament i la diversificació de l’activitat econòmica, mitjançant el suport a tots els sectors.

MicroBank, el banc social de CaixaBank, completa el compromís de l’entitat amb una manera de fer banca socialment responsable i de generar amb la seva activitat un impacte positiu en la societat. MicroBank té com a missió contribuir al progrés i el benestar de la societat facilitant finançament a aquells col·lectius i projectes on es generi un impacte social.

Durant 2023, MicroBank va finançar a Catalunya 35.332 projectes amb impacte social per valor de 363,1 milions d’euros, dels quals 27.885 microcrèdits per valor de 201,6 milions d’euros es van destinar a afrontar necessitats puntuals de famílies i 5.368 per un import de 72 milions d’euros es van atorgar per donar suport a emprenedors i microempreses. Les línies específiques per sectors amb impacte social van aconseguir materialitzar a Catalunya 2.079 projectes d’economia social, educació, emprenedoria, innovació i salut per 201,6 milions d’euros.

270 entitats col·laboradores actives

En la concessió dels microcrèdits, a banda de l’extensa xarxa d’oficines de CaixaBank, col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d’assessorar i realitzar un seguiment dels projectes. Actualment, hi ha 270 entitats que actuen de manera activa per tota Espanya. Les entitats col·laboradores són organitzacions de tota mena amb experiència en accions d’assistència econòmica i social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora.